ติดต่อเรา

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 33 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02-657-5555   ในเวลาทำการ 8.30 - 17.30 น.
โทรสาร : 02-677-7448

แผนที่

thailand-map