วงจรชีวิตของเส้นผมที่ไม่สมดุล

bg-img

สมดุล

วงจรชีวิตของเส้นผมที่มีสุขภาพดี
ในวงจรชีวิตของเส้นผมที่มีสุขภาพดีจะมีการงอกใหม่มากกว่าหลุดร่วงทำให้ปริมาณเส้นผมเป็นปกติ
bg-img

ไม่สมดุล

วงจรชีวิตของเส้นผมที่ไม่สมดุล
ในวงจรชีวิตของเส้นผมที่ไม่สมดุลจะมีการหลุดร่วงมากกว่างอกใหม่ทำให้ปริมาณเส้นผมโดยรวมค่อยๆลดลง
โดยทั่วไปจะมีเส้นผมหลุดร่วงจากหนังศีรษะปกติประมาณ 100 เส้น ต่อวัน เมื่อมีการหลุดร่วงของเส้นผมมากกว่า 100 เส้น ต่อวัน อาจเกิดอาการผมร่วงในทางคลินิกขึ้น