นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy)

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่ CG210 Thailand ดำเนินการกับข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับ CG210 Thailand ทางเว็บไซต์ที่ถูกควบคุมโดย บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (รวมทั้งบริษัทสาขา และบริษัทในเครือ) ซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกว่า “เว็บไซต์ของ CG210 Thailand”) นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวที่ถูกรวบรวมโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือกับเว็บไซต์อื่นของ CG210 Thailand ที่ไม่เกี่ยวโยงกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ หรือกับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทย หรือกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่อาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ CG210 Thailand การใช้เว็บไซต์ของ CG210 Thailand ของท่านอยู่ภายใต้นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของการใช้งาน

กรุณาอ่านนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้เว็บไซต์ของ CG210 Thailand หรือก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับเรา 

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ให้นิยามกับคำว่า “ข้อมูลส่วนตัว” อย่างไร
“ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลที่ระบุถึงตัวท่าน หรือข้อมูลที่อาจนำไปใช้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อระบุตัวท่าน และถูกส่งให้กับ และ/หรือรวบรวมโดยเว็บไซต์ของ CG210 Thailand และถูกเก็บรักษาโดย CG210 Thailand ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึงชื่อของท่าน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของท่านและหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน 

CG210 Thailand เก็บข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอย่างไร

CG210 Thailand เก็บข้อมูลด้วย 2 วิธีการ

  • ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านส่งให้ CG210 Thailand จะทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ท่านป้อนเข้าสู่ช่องข้อมูลในเว็บไซต์ของ CG210 Thailand ตัวอย่างเช่น ท่านอาจใส่ชื่อของท่าน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์ของท่าน และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ในหัวข้อต่างๆ เพื่อลงทะเบียนในโครงการต่างๆของ CG210 Thailand โดยติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของ CG210 Thailand หรือตอบคำถามจากการสำรวจของ CG210 Thailand เพื่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านท่านไม่ควรให้ข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้ร้องขอ
  • การเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้แบบไร้การตอบโต้ เว็บไซต์ของ CG210 Thailand อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวการเข้ามาชมเว็บไซต์ CG210 Thailand ของท่าน โดยที่ท่านไม่ได้จงใจในการส่งข้อมูลนั้นๆ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้อาจถูกรวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ อินเตอร์เน็ตแท็ก และเว็บบีค่อนอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ส่งข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้บางส่วนผ่านไปยังเว็บไซต์ของ CG210 Thailand โดยอัตโนมัติ เช่น URL ของเว็บไซต์ที่ ท่านเพิ่งเข้าไปชม และรุ่นของบราวเซอร์ที่คอมพิวเตอร์ของท่านใช้อยู่ เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลแบบไร้การตอบโต้ สามารถช่วยให้การใช้งานเว็บไซต์ ของ CG210 Thailand ของท่านง่ายขึ้น โดยอนุญาตให้ CG210 Thailand ให้บริการที่ดีขึ้น ปรับแต่งเว็บไซต์บนพื้นฐาน ของความชอบของผู้บริโภคเก็บสถิติ วิเคราะห์ แนวโน้ม และดำเนินงาน และปรับปรุงเว็บไซต์ของ CG210 Thailand คุณสมบัติบางประการ CG210 Thailand เว็บไซต์ไม่อาจทำงานโดยปราศจากการใช้ เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลแบบไร้การตอบโต้ ข้อมูลที่รวบรวมโดยเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวท่านโดยปราศจากข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถระบุได้

 

ในกรณีใดที่ CG210 Thailand อาจเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

CG210 Thailand จะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ผ่านเว็บไซต์ของ CG210 Thailand เพื่อตอบคำถามของท่าน และให้บริการที่เพียงพอกับท่าน หลังจากที่ท่านได้ลงข้อมูลส่วนตัวบนแบบฟอร์ม ช่องข้อมูลบนเว็บไซต์ของ CG210 Thailand ทาง CG210 Thailand อาจใช้เทคโนโลยีการระบุเพื่อให้เว็บไซต์ “จดจำ” ความพอใจส่วนตัวของท่าน เช่น หมวดของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมบ่อยครั้ง และถ้าท่านเลือกชื่อผู้ใช้งาน (user ID) ในการใช้งานของท่าน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้กับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น แจ้งข้อมูล ข่าวสาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของ CG210 Thailand เชิญให้ท่านเข้าร่วมการสำรวจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ CG210 Thailand หรือแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษ 

CG210 Thailand เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านหรือไม่ 
CG210 Thailand อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ใช้เว็บไซต์ของ CG210 Thailand โดย CG210 Thailand จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์ของ CG210 Thailand ให้ดีขึ้น รวมถึงใช้ในการสื่อสารข้อมูลถึงท่าน ส่งเสริมการตลาด และการวิจัย และเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจอื่นๆ

ท่านมีทางเลือกอะไรบ้างเกี่ยวกับวิธีที่ CG210 Thailand เก็บ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
ท่านสามารถจำกัดจำนวน และประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่ CG210 Thailand ได้รับจากท่านได้เสมอ โดยเลือกที่จะไม่ลงข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์ม หรือช่องข้อมูลในเว็บไซต์ของ CG210 Thailand บริการออนไลน์บางประเภทของ CG210 Thailand จะสามารถให้บริการกับท่านได้ ก็ต่อเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนตัวกับ CG210 Thailand เท่านั้น ส่วนอื่นๆ ของ CG210 Thailand เว็บไซต์ อาจถามว่าท่านต้องการเลือกที่จะออก หรือเข้าไปอยู่ในรายชื่อสำหรับการเสนอ โปรโมชั่น และบริการเพิ่มเติมต่างๆ ที่ท่านอาจสนใจ

ท่านอาจได้รับคำถามเกี่ยวกับความชอบเจาะจง หรือกล่องความชอบเจาะจงที่ให้ท่านสามารถเลือกว่าท่านไม่ต้องการให้เว็บไซต์ของ CG210 Thailand ใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เช่น คุกกี้ เพื่อที่จะ “จดจำ” ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่นชื่อผู้ใช้งาน หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ในการกลับมาเข้าชม อย่างไรก็ดีเว็บไซต์ของ CG210 Thailand  ที่ใช้เทคโนโลยีการติดตามเพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวได้มักจะไม่ให้ทางเลือกในการเลือกออกจากเทคโนโลยีการติดตามอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์บางประเภทเปิดโอกาสให้ท่านสามารถจำกัด หรือปิดการปฏิบัติการของเทคโนโลยี การติดตามที่เก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวได้

ใครสามารถเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่านได้
ข้อมูลส่วนตัวสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานของ CG210 Thailand ที่มีจำนวนจำกัด หรือโดยบางบริษัทที่ทำโครงการร่วมกับ CG210 Thailand และโดยบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ที่ทาง CG210 Thailand ได้ทำสัญญาให้ดำเนินกิจกรรมให้กับ CG210 Thailand เราอบรมให้พนักงานของเราเกี่ยวกับความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและวิธีบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าอย่างเหมาะสม และปลอดภัย ทั้งนี้ทาง CG210 Thailand จะมีการแจ้งกลับไปยังท่าน ถ้าท่านขึ้นทะเบียนสำหรับโครงการ ที่ CG210 Thailand ทำร่วมกับบริษัทอื่นที่อาจจำเป็นต้องเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน นอกจากนี้การปฏิบัติการของ CG210 Thailand ยังบังคับให้บริษัทคู่สัญญา เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ และใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อธุรกิจของ CG210 Thailand เท่านั้น

CG210 Thailand แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลที่สามหรือไม่ 
ตามกฎทั่วไป CG210 Thailand ไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สาม นอกจากกรณีที่จำเป็นต่อการทำโครงการร่วมกัน หรือการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมผ่านคู่สัญญา ตามกฎหมาย ทาง CG210 Thailand ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่ท่านได้มีโอกาสในการเลือกเข้า หรือเลือกออกจากการเปิดเผยข้อมูล อย่างไรก็ดีหากทาง CG210 Thailand ขายสายผลิตภัณฑ์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัท ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกโอนให้กับผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถให้ข้อมูลหรือบริการต่างๆ กับท่านได้ต่อไป
ถ้า CG210 Thailand ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคล หรือหน่วยงานซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในธุรกิจของเรา ข้อปฏิบัติของ CG210 Thailand คือบังคับให้บุคคล หรือหน่วยงานนั้นๆ เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ CG210 Thailand เท่านั้น ทาง CG210 Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหากมีการเรียกร้องข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับมอบอำนาจในการขอข้อมูลเพื่อใช้ในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของประเทศ หรือเมื่อกฎหมายบังคับ

CG210 Thailand เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวอย่างไร 
ข้อปฏิบัติของ CG210 Thailand คือ เก็บรักษาข้อมูลเว็บไซต์แต่ละหน้า ที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ดีการเก็บข้อมูลเป็นความลับของข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นไม่สามารถรับประกันได้ CG210 Thailand ขอแนะนำให้ท่านใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการส่งผ่านข้อมูลส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของท่าน CG210 Thailand ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ดังนั้นเมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนตัวเข้าสู่เว็บไซต์ของ CG210 Thailand ท่านจะต้องคำนึงถึงทั้งผลประโยชน์ และความเสี่ยงต่างๆ นอกจากนี้เว็บไซต์ของ CG210 Thailand ซึ่งครอบคลุมด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวจะแสดงการเตือน ณ เมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ CG210 Thailand หรืออยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ CG210 Thailand ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอกนั้นๆ ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนตัว

CG210 Thailand มีนโยบายต่างๆ ที่ทำให้การใช้และป้องกันการใช้หมายเลขประกันสังคมที่ได้รับระหว่างการทำธุรกรรมกับ CG210 Thailand นโยบายของ CG210 Thailand บังคับว่าหมายเลขประกันสังคมจะต้องถูกปกป้องอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเข้าสู่หมายเลขประกันสังคมโดยไม่ได้รับอนุญาต นโยบายของ CG210 Thailand ซึ่งดูแลด้านหมายเลขประกันสังคมใช้บังคับกับการเก็บ และการใช้หมายเลขประกันสังคมทั้งในและนอกเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

CG210 Thailand ปกป้องความเป็นส่วนตัวจากเด็กอย่างไร
CG210 Thailand ไม่มีเจตนาที่จะเก็บ หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวจากเด็ก (เราให้นิยามของ “เด็ก” ว่าเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี) บนเว็บไซต์ของ CG210 Thailand เราไม่อนุญาตให้เด็กสั่งผลิตภัณฑ์ของเรา หรือติดต่อกับเรา หรือใช้บริการออนไลน์ใดๆ ของเราโดยเจตนา หากท่านเป็นผู้ปกครองและทราบว่าเด็กของท่านได้ให้ข้อมูลกับเรา กรุณาติดต่อเราผ่านหนึ่งในวิธีต่างๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง ทางเราจะร่วมมือกับท่านในการจัดการกับปัญหานี้

ท่านจะแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือลบออกจากฐานลูกค้าปัจจุบันได้อย่างไร
ท่านสามารถขอให้ CG210 Thailand ลบข้อมูลส่วนตัวของท่านออกจากฐานลูกค้าปัจจุบันของเรา หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ โปรดแจ้งความจำนงให้ CG210 Thailand ทราบด้วยหนึ่งในวิธีต่างๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกของเรา เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบางส่วนที่ท่านให้มาไว้ร่วมกับการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์

ท่านสามารถติดต่อ CG210 Thailand ได้อย่างไร
สื่อสารจากหนึ่งในธุรกิจ หรือจากโครงการใดโครงการหนึ่งของ CG210 Thailand ในอนาคต กรุณาติดต่อกับเราโดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อที่หน้า “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์ที่ท่านกำลังชมอยู่ หรือโทร CG210 Cares 0-2252-2448 หรือด้วยอีกหนึ่งทางเลือกคือการส่งจดหมายไปยังที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (แอ๊บบอตแคร์)
ตู้ปณ. 49 ปณฝ. มักกะสัน 10402

สำหรับการติดต่อกับ CG210 Thailand ในทุกช่องทาง กรุณาแสดงอีเมล์ที่ได้ใช้ในการขึ้นทะเบียน (หากมี) พร้อมระบุเว็บไซต์หรือโครงการของ CG210 Thailand ที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวไว้ (ตัวอย่าง เช่น cg210thailand.com  ฯลฯ) และรายละเอียดบรรยายความประสงค์ของท่าน หากท่านต้องการลบ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน และติดต่อกับเราผ่านหน้า “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์นี้ กรุณาเขียน “Deletion Request” หรือ “Amendment Request”ตามความเหมาะสมไว้บนบรรทัด “หัวข้อ” ของแบบฟอร์มติดต่อ CG210 Thailand จะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะตอบสนองข้อเรียกร้องที่สมเหตุสมผลในเวลาอันควร

ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าทาง CG210 Thailand ได้ปรับนโยบายนี้ให้ทันสมัยหรือไม่
CG210 Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้โดยปราศจากการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคนิค การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี หากทาง CG210 Thailand เปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติของนโยบาย นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น และวันที่มีผลบังคับใช้ของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวจะถูกระบุไว้ในย่อหน้านี้ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา