ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของ CG210 Thailand

นโยบายเหล่านี้มีผลใช้กับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย การเข้าสู่ cg210thailand.com ของท่าน จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจปรับปรุงโดย CG210 Thailand เป็นครั้งคราว โดยปราศจากการแจ้งให้ท่านทราบ การเข้าสู่ หรือการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว รวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ ของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของ CG210 Thailand ซึ่งได้ถูกรวมไว้กับข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆด้วยประการฉะนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจมีขึ้น การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หลังจากที่ CG210 Thailand ได้ประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว) หรือไม่พอใจกับเว็บไซต์นี้ ให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบต่างๆ
ท่านรับทราบ และยินยอมว่า

·         ก. ถึงแม้ว่า CG210 Thailand มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ และข้อมูลเกี่ยวเกี่ยวกับบริษัทมาไว้ในในเว็บไซต์นี้ก็ตาม CG210 Thailand ไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำ ความมีประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของข้อมูลใดๆ ก็ตามที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาเสนอ “ตามที่เป็นอยู่” และอาจรวมไปถึงความไม่แม่นยำทางเทคนิค หรือความผิดพลาดทางการพิมพ์ CG210 Thailand สงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยปราศจากการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·         ข. CG210 Thailand ไม่เป็นตัวแทนรับผิดชอบ หรือรับประกันด้วยประการใดๆ หรือลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือเนื้อหาที่ได้ลงไว้ในเว็บไซต์นี้  ด้วยประการฉะนี้ CG210 Thailand ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อคิดเห็น และการรับประกันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคำพูด หรือการเปรียบเปรย หรือปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา หรืออื่นๆ รวมถึงการปราศจากข้อจำกัดในการรับประกันต่างๆ ของการซื้อขาย ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดสิทธิ์  ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ทาง CG210 Thailand จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ทุกประเภท หรือทุกลักษณะ รวมถึงโดยปราศจากข้อจำกัดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง โดยอ้อม ผลสืบเนื่องพิเศษ (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร) หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญอันสืบเนื่องมาจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการดำรงอยู่ หรือการใช้เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต และ/หรือข้อมูล หรือเนื้อหาที่ได้ลงไว้บนเว็บไซต์นี้ โดยไม่คำนึงว่าทาง CG210 Thailand จะได้รับการแนะนำถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

·         ค. CG210 Thailand ไม่รับผิดชอบ และไม่รับประกันด้วยประการทั้งปวงต่อความแม่นยำ ความมีประสิทธิภาพ ความเหมาะสมกับเวลา และความเหมาะสมของข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ จากบุคคลที่สาม รวมทั้งไฮเปอลิ้งค์ต่างๆ หรือจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่จัดไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ทาง CG210 Thailand จะไม่แก้ไข เซ็นเซอร์ หรือควบคุมเนื้อหาที่ได้จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม หรือบนกระดานข่าว ห้องแชท หรือที่แสดงความเห็นต่างๆ ที่คล้ายคลึงที่ได้ลงไว้บนเว็บไซต์นี้  ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกพิจารณาว่าเป็นที่ต้องสงสัย และไม่ได้รับการรับรองโดย CG210 Thailand

·         ง. เว็บไซต์นี้อาจมีคำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคตที่สะท้อนถึงการคาดหมายของ CG210 Thailandที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และการพัฒนาทางธุรกิจ คำแถลงการณ์คาดการณ์เกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยง และความไม่แน่นอน การพัฒนา หรือผลลัพธ์อันแท้จริง อาจแตกต่างทางเนื้อหาจากที่ได้วางแผนไว้ และขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงความสำเร็จของโครงการวิจัยในปัจจุบัน ผลลัพธ์จากการทดลองทางคลีนิกที่ยังรอ
ผลอยู่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง การอนุมัติด้านกฎระเบียบของเภสัชกรรม ความถูกต้องและการบังคับใช้ด้านสิทธิบัตร เสถียรภาพของความสัมพันธ์ทางการค้า และสถานะทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไป CG210 Thailand ไม่อยู่ในเงื่อนไข ข้อผูกมัดที่จะปรับปรุงความทันสมัยของเนื้อหาแต่มีเจตนาที่จะปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ทันต่อสมัยอยู่เป็นประจำ

การใช้ของท่าน
ท่านเข้าใจ รับทราบ และยินยอมดังต่อไปนี้

·         ก. โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมที่จะไม่ทำลาย ขัดขวางข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ลงไว้บนเว็บไซต์นี้ หรือในเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ของ CG210 Thailand ท่านยังยินยอมที่จะไม่พยายามเข้าถึงระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ และจะยืดถือตามกฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของภาคท้องถิ่น ภาครัฐ รัฐบาลกลาง และนานาชาติ

·         ข. ท่านให้สิทธิกับ CG210 Thailand ในการใช้เนื้อหาทั้งปวงที่ท่านได้อัพโหลด หรือส่งมาที่เว็บไซต์นี้ ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ และนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของ CG210 Thailand ในทุกรูปแบบ ที่ทาง CG210 Thailand เลือก รวมทั้งไม่จำกัดอยู่เพียงการทำสำเนา แสดงการปฏิบัติหรือตีพิมพ์ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม การเปลี่ยนแปลง การรวมเข้ากับเนื้อหาอื่นๆ หรือต่อยอดบนพื้นฐานของเนื้อหา

·         ค. ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดเจน และตามที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าโดย CG210 Thailand ผู้ใช้เว็บไซต์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตผู้ใดก็ตาม ที่ได้ทำการสื่อสารทางคำพูด ทางลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์กับ CG210 Thailand (เช่น การตอบกลับ ถามคำถาม ออกความเห็น แนะนำ หรือเสนอแนวคิด ฯลฯ) หากเว็บไซต์ใดๆ ของ CG210 Thailand ต้องการ หรือเรียกร้องข้อมูลนั้นๆ และข้อมูลนั้นๆ มีข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) CG210 Thailand จะรับมาใช้ และเก็บรักษาไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ CG210 Thailand ดังนั้นการสื่อสารนั้นๆ หรือข้อมูลที่ได้ส่งมาโดยวิธีนั้นๆ จะถือว่าไม่เป็นความลับ และทาง CG210 Thailand มีสิทธิที่จะนำไปทำสำเนา ตีพิมพ์ หรือใช้ข้อมูลนั้นๆ ตามวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม รวมถึงปราศจากข้อจำกัด การวิจัย การพัฒนา การผลิต ใช้หรือขายผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลนั้นๆ ผู้ส่งข้อมูลใดๆให้กับ CG210 Thailand เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งความจริง และความแม่นยำ และการไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ หรือความเป็นส่วนตัวของผู้ใด

การทำฉลากให้ผลิตภัณฑ์ 
ถ้าไม่ได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่น ชื่อของผลิตภัณฑ์ คำบรรยาย และการปิดฉลากจะมีแหล่งกำเนิดจากประเทศสหรัฐ ผลิตภัณฑ์อาจหาไม่ได้ในทุกๆ ประเทศ หรืออาจหาได้ภายใต้ยี่ห้อที่แตกต่างออกไป จุดเด่นที่แตกต่าง หรือการบ่งบอกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่อยู่ในรายการ จำเป็นต้องใช้ใบสั่งจากมืออาชีพด้านการดูแลสุขภาพ ยกเว้นกรณีที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน และได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าโดย CG210 Thailand ห้ามไม่ให้ผู้อำนวยการ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทนการค้าของ CG210 Thailand บริษัทสาขา และบริษัทในเครือเข้าไปมีส่วนร่วม ในการให้คำแนะนำด้านการแพทย์วินิจฉัย ให้การรักษา หรือบริการทางแพทย์อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสัมพันธ์ฉันท์แพทย์ และคนไข้ผ่านเว็บไซต์นี้

ทรัพย์สินทางปัญญา 
ข้อมูล เอกสาร และกราฟิกที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ลงไว้ในเว็บไซต์นี้ (“ข้อมูล”) เป็นทรัพย์สินของ CG210 Thailand แต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นข้อมูลที่จัดหามาโดยบุคคลที่สามภายใต้สัญญาที่มีกับทาง CG210 Thailand หรือบริษัทสาขา และบริษัทในเครือ  สามารถอนุมัติให้ใช้ข้อมูลได้ถ้า (1) การแจ้งลิขสิทธิ์ให้ปรากฏอยู่บนสำเนาทั้งหมด (2) ใช้ข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูล เพื่อส่วนตัวเท่านั้น และไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (3) ข้อมูลต้องไม่ถูกแก้ไขแต่ประการใด และ (4) ห้ามใช้กราฟิกที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้แยกจากข้อความที่มาคู่กับกราฟิก  ทาง CG210 Thailand ไม่รับผิดชอบกับเนื้อหาที่จัดมาโดยบุคคลที่สาม และห้ามท่านจ่ายแจกเนื้อหานั้นๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของผู้ถือลิขสิทธิ์ในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีที่ได้อนุญาตไว้ด้านบน ไม่มีใบอนุญาต หรือสิทธิใดๆ ถูกมอบให้กับผู้ใด หรือภายใต้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า กรรมสิทธิ์ใดๆ ของ CG210 Thailand ไม่ว่าจะโดยคำพูด หรือการเทียบเคียง

ห้ามทำเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า อุปกรณ์ตกแต่งทางการค้า และผลิตภัณฑ์ใดๆ ในเว็บไซต์นี้โดยปราศจากการอนุญาต ของ CG210 Thailand ยกเว้นกรณีที่ทำขึ้นเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ หรือบริการของทางบริษัท

หากท่านเชื่อว่างานของท่านถูกลอกเลียนแบบ โดยผ่านเว็บไซต์นี้ ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ ท่านสามารถแจ้งทาง CG210 Thailand โดยจัดผู้ดูแลลิขสิทธิ์ ทำเป็นลายลักษณ์อักษร ดังต่อไปนี้

  1. การระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ท่านยืนยันว่าถูกละเมิด
  2. การระบุเนื้อหาที่ยืนว่าได้มีการละเมิด และข้อมูลที่เพียงพอ เพื่ออนุญาตให้ทาง CG210 Thailand ค้นหา เนื้อหานั้นๆ
  3. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของท่าน
  4. คำบอกเล่าจากท่านว่าท่านมีเจตนาอย่างบริสุทธ์ใจว่าข้อพิพาทที่ถูกนำไปใช้นั้นถูกละเมิด และไม่ได้รับอนุญาต
  5. ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จ คำอธิบายจากท่านว่าข้อมูลด้านบนของท่านนั้นถูกต้อง และท่านคือผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับมอบอำนาจใจการดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์
  6. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือลายเซ็นจริงของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
    หรือผู้ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเพื่อดำเนินการกับลิขสิทธิ์ในนามของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

ในการยื่นแจ้งยืนยันการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาติดต่อตัวแทนของ

CG210 Thailand บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (แอ๊บบอตแคร์ – เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์) 

ตู้ปณ. 49 ปณฝ. มักกะสัน 10402

ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย 
CG210 Thailand มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของท่าน เราเข้าใจถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้ของเรานั้นถูกควบคุมโดยนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และการเข้าสู่ และการใช้เว็บไซต์ของเรา โดยท่านยินยอมกับข้อผูกมัดของนโยบายนั้น

ท่านรับรู้และยินยอมว่าเมื่อท่านได้ยื่นข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนของท่านที่ได้ให้กับ cg210thailand.com ขณะที่ทาง CG210 Thailand ได้วางมาตรการปกป้องไว้เพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบ หรือการขัดขวางโดยมิได้รับอนุญาตแล้วก็ตาม การรับประกันอันแน่นอนของความปลอดภัยก็ไม่สามารถเป็นไปได้ ในกรณีที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ของการเข้าถึง หรือการเข้าสู่ระบบโดยมิได้รับอนุญาตแม้จะมีความพยายามป้องกันของทางเราแล้วก็ตาม ทาง CG210 Thailand จะไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึง หรือการเข้าสู่ระบบโดยมิได้รับอนุญาต หรือต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง โดยอ้อม โดยกรณีพิเศษ โดยบังเอิญ หรือค่าเสียหายที่สืบเนื่องมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร) ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า หรือผู้ใช้ แม้ว่าทาง CG210 Thailand จะได้รับการกล่าวเตือนมาก่อน ถึงความอาจเป็นไปได้ของค่าเสียหายนั้นๆ  ทาง CG210 Thailand ไม่รับรองอย่างชัดแจ้ง หรืออย่างเทียบเคียงว่าข้อมูลที่จัดหาโดยลูกค้าผู้ใด จะปลอดภัยจากการถูกขัดขวาง หรือการเข้าสู่โดยมิได้รับอนุญาต และจะไม่รับรองโดยต่อการซื้อขาย และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ เฉพาะ ลูกค้าแต่ละท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษาความลับรหัสผ่านของตนเอง

ข้อจำกัด และความรับผิดชอบ 
ทาง CG210 Thailand จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูล ความเห็นที่มี หรือลงไว้ หรือสามารถหาได้โดยผ่านทางเว็บไซต์นี้ การเชื่อมั่นในเนื้อหา ข้อมูล และความเห็นเหล่านี้ถือเป็นการเสี่ยงของท่านเองแต่ผู้เดียว ทาง CG210 Thailand ปฏิเสธการรับผิดชอบต่อการความเสียหายที่เป็นผลจากการใช้เว็บไซต์นี้ รวมทั้งเนื้อหาในนั้น

เว็บไซต์นี้ของ CG210 Thailand เนื้อหาในเว็บไซต์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่มีอยู่ หรือสามารถหาได้ทางเว็บไซต์นี้ ถูกจัดหามาให้ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่หาได้” โดยรวมความผิดพลาดทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง CG210 Thailand หรือบริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้อำนวยการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของหน่วยงานนั้นๆ (จากนี้ไปเรียกว่าเป็น คณะของ CG210 Thailand) จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายทุกประเภท ภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายใดๆที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ของท่าน บริการใดๆ ที่มีอยู่ใน หรือมีผ่านเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อรวม ทั้งความเสียหายพิเศษ ทางอ้อม โดยเป็นโทษ โดยบังเอิญ โดยเป็นตัวอย่าง หรือเป็นผลที่สืบเนื่องมา รวมทั้ง ไม่จำกัดอยู่เพียง การบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียผลกำไร หรือค่าเสียหายที่เป็นผลจากความล่าช้า การหยุดการบริการ ไวรัส การลบไฟล์ต่างๆ หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือความผิดพลาด การละเลย หรือความไม่แม่นยำอื่นใดในเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นความละเลยของทาง CG210 Thailand หรือไม่ ไม่ว่าทาง CG210 Thailand จะได้รับการเตือนถึงความอาจเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นๆ แล้วหรือไม่ก็ตาม หากบางรัฐไม่อนุญาตให้จำกัดความรับผิดชอบ ดังนั้นบทบัญญัตินี้อาจไม่สามารถใช้กับท่านได้

จงตระหนักว่าการแจ้งทางกฎหมายเพิ่มเติม การปฏิเสธ และข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ อาจนำมาใช้กับเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นเจ้าของโดย หรือดำเนินการโดย CG210 Thailand บริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือ

ข้อกำหนดทั่วไป
ท่านยินยอมว่าข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้บรรยายถึงข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราในส่วนของ cg210thailand.com ถูกสร้างขึ้น และปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายของประเทศไทย  โดยกฎหมายของประเทศไทย  จะควบคุมข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อหลักความขัดแย้งของกฎหมาย หากศาลที่มีอำนาจพบว่าบทบัญญัติของข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ ท่านยินยอมว่าบทบัญญัติอื่นๆ ของข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ ท่านยินยอมโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายที่บังคับใช้ในทางตรงกันข้าม ท่านไม่สามารถยื่นคำร้อง หรือก่อให้เกิดการกระทำจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับ cg210thailand.com หรือข้อบังคับ เงื่อนไขเหล่านี้ เกินกว่าหนึ่ง (1) ปีภายหลังจากการการกระทำได้เกิดขึ้น